Oor Ons

Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns
Die Akademie is ’n multidissiplinêre organisasie met die volgende missie en algemene doelstellings: die bevordering van die wetenskap, die tegnologie en die literatuur in Afrikaans en die kunste, asook die bevordering van die gebruik en gehalte van Afrikaans.

www.akademie.co.za

Tydskrif vir Geesteswetenskappe
Tydskrif vir Geesteswetenskappe, gepubliseer deur die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, verskyn kwartaalliks in Maart, Junie, September en Desember.

Die TGW ondersteun ‘n oop toegangsbeleid, en dus kan, alle artikels in die digitale weergawes gratis afgelaai word deur belangstellende lesers.

Intekengeld vir 2017 in Suid-Afrika (BTW en posgeld ingesluit):
Tydskrif vir Geesteswetenskappe: R350,00 per jaargang
S.A. Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie: R300,00 per jaargang.
Nuusbrief: R110,00 per jaargang.

Hoofredakteur/Editor in Chief:
RC (Ina) Wolfaardt-Gräbe – Algemene Literatuurwetenskap/Theory of Literature

Gedruk deur: V&R Drukkery (Edms) Bpk, Pretoria.
Tel.: (012) 333-2462